Celkový počet zobrazení stránky

nedeľa 30. októbra 2011

Nathalie

La place Rouge était vide  Červené námestie bolo pázdne
Devant moi marchait Nathalie Napred mňa kráčala Nathalie
Il avait un joli nom, mon guide
Mala pekné meno , moja sprievodkyňa
Nathalie
Nathalie

La place Rouge était blanche Červené námestie bolo biele
La neige faisait un tapis
Sneh vytvoril koberec
Et je suivais par ce froid dimanche  A ja som nasledoval tú chladnú nedeľu
Nathalie
Nathalie

Elle parlait en phrases sobres Hovorila v jednoduchých vetách
De la révolution d'octobre
O októbrovej revolúcii
Je pensais déjà Už som myslel
Qu'après le tombeau de Lénine že po Leninovom pomníku
On irait au cafe Pouchkine
by sme mohli zájsť do Puškinovej kaviarne
Boire un chocolat sa napiť čokolády
La place Rouge était vide Červené námestie bolo pázdne
J'ai pris son bras, elle a souri 
Vzal som ju za ruku , ona sa usmiala
Il avait des cheveux blonds, mon guide
Mala blonďavé vlasy , moja sprievodkyňa
Nathalie, Nathalie...
Nathalie, Nathalie...

Dans sa chambre à l'université V izbe na univerzite
Une bande d'étudiants
Skupina študnentov
L'attendait impatiemment
na ňu nedočkavo čakala
On a ri, on à beaucoup parlé 
my sme sa smiali , veľa sa rozprávali
Ils voulaient tout savoir
chceli vedieť všetko
Nathalie traduisait
Nathalie prekladala


Moscou, les plaines d'Ukraine Moskva , rovina Ukrajina
Et les Champs-Élysées
a Champs-Elysée
On à tout melangé  Všetko sme zmiešali
Et l'on à chanté  a všetci sme spievali

Et puis ils ont débouché A potom otvárali korkovú flašu
En riant à l'avance 
Napred sa usmievali
Du champagne de France  nad šampanským z Francúzska
Et l'on à dansé A tancovali
Et quand la chambre fut vide A keď bola izba prázdna
Tous les amis etaient partis
Všetci priatelia boli preč
Je suis resté seul avec mon guide Zostal som sám so svojim sprievodcom
Nathalie
Nathalie

Plus question de phrases sobres Už nie jednoduché slová
Ni de révolution d'octobre
Žiadna októbrová revoĺúcia
On n'en était plus là 
Už sme tam viac neboli
Fini le tombeau de Lenine  Skončil Leninov pomník
Le chocolat de chez Pouchkine
čokoláda v Puškinovi
C'est, c'était loin déjà 
Bolo to už dávno

Que ma vie me semble vide Môj život sa mi zdá prázdny
Mais je sais qu'un jour à Paris Ale ja viem ,že raz v Paríži
C'est moi qui lui servirai de guide To budem ja , kto bude jej sprievodcom
Nathalie, Nathalie  
Nathalie, Nathalie

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára